De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Här förklaras vad reduktionsplikten innebär, varför den finns, och hur höga de svenska nivåerna egentligen är jämfört med andra EU-länder. 

I januari 2022 steg dieselpriset i Sverige för första gången över 20 kr/litern. När valrörelsen drog i gång på allvar några månader senare hade det hunnit passera 25 kr/litern vid flera tillfällen. Partiledare höll tal om skenande priser på drivmedel, el och livsmedel och ett ord började dyka upp i debatten: reduktionsplikt.

Vad är reduktionsplikten?

Reduktionsplikten innebär att distributörer av drivmedel är skyldiga att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel för att sänka utsläppen med en viss procentsats. Under 2023 var reduktionsnivån 7,8% för bensin och 30,5% för diesel. När utsläppsreduktion beräknas så inkluderar man även biodrivmedlens livscykelutsläpp (det vill säga de utsläpp som uppstår när biodrivmedlen produceras). Det innebär att om man använder biodrivmedel med låga livscykelutsläpp så behövs det en mindre mängd biodrivmedel för att uppnå utsläppsreduktionen, medan det behövs mer biodrivmedel om de har höga livscykelutsläpp. Om distributörer inte uppfyller reduktionsplikten får de betala en straffavgift.

Varför har vi en reduktionsplikt?

Reduktionsplikten infördes i Sverige 2018 och vi var då ett av de sista länderna i EU att införa någon form av inblandningsmandat för biodrivmedel. Innan reduktionsplikten infördes hade Sverige en skattereduktion för både låg- och höginblandade biodrivmedel. Skattereduktionen räknades dock som ett statsstöd enligt EU:s regelverk, och Sverige behövde kontinuerligt få ett godkännande från EU-kommissionen för att få behålla den. Det fanns en osäkerhet i om Sverige skulle få fortsatt beviljat tillstånd vilket ansågs skapa osäkerhet hos drivmedelsbranschen. Man ville nu styra om till ett mer långsiktigt styrmedel.

Till följd av skattereduktionen hade Sverige redan innan reduktionsplikten infördes den högsta andelen användning av biodrivmedel i transportsektorn i EU. De ursprungliga reduktionspliktsnivåerna sattes till 2,6 % för bensin och 19,3 % för diesel, mycket eftersom det motsvarade ungefär den användning av biodrivmedel som Sverige redan hade.

Figur 1. Biodrivmedelskonsumtion och produktion samt reduktionsplikten*, som andel av den totala energianvändningen i vägtransportsektorn.

Hur hög är reduktionsplikten i EU och i andra länder?

Alla EU-länder har idag någon form av inblandningsmandat för biodrivmedel. De är dock utformade på olika sätt, vilket gör dem svåra att jämföra rakt av. I de flesta länder är drivmedelsdistributörer skyldiga att blanda in en viss mängd biodrivmedel i bensinen och dieseln, antingen baserat på volym eller energiinnehåll. Sverige, Tyskland och sedan 2022 även Danmark, är de enda länder som använder sig av en reduktionsplikt.

I vår forskning har vi räknat om alla inblandningsmandat och reduktionsplikter inom EU till en gemensam enhet för att kunna jämföra dem. Där kan vi se att Sveriges reduktionsplikt har varit den högsta i EU. Det har medfört att Sveriges transportsektor har haft de överlägset största utsläppsminskningarna av alla länder i EU. Reduktionsplikten har också lett till att Sverige har en hög konsumtion av så kallade avancerade biodrivmedel jämfört med andra länder. Det beror främst på att avancerade biodrivmedel har låga livscykelkoldioxidutsläpp, vilket premieras av reduktionsplikten.

Figur 2: Utsläppsminskningar inom transportsektorn i procent för alla EU länder 2020 jämfört med 2010.

På EU-nivå införde förnybarhetsdirektivet 2009 ett mål om att 10 % av energianvändningen i transportsektorn skulle vara förnybar till 2020 och i bränslekvalitetsdirektivet från samma år sattes ett mål för 6 % utsläppsminskning 2020 jämfört med 2010.

Enligt det uppdaterade förnybarhetsdirektivet, som nyligen publicerats, är alla medlemsstater i EU skyldiga att till 2030 antingen uppnå 14,5 % minskning av växthusgasintensitet i transportsektorn, eller att energianvändningen i transportsektorn utgörs av minst 29 % förnybara källor. Utöver detta finns också ett specifikt mål om att avancerade biodrivmedel och förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (exempelvis förnybar vätgas) ska utgöra minst 1 % av energin år 2025 och 5,5 % år 2030.

Vad händer med reduktionsplikten nu?

Den 29:e november ska riksdagen rösta om regeringens förslag om att sänka reduktionsplikten till 6 % från och med 2024. Den nivån ska sedan gälla för resten av mandatperioden. Förhoppningen är att sänkningen av reduktionsplikten ska leda till lägre priser, framför allt på diesel. Det innebär dock också en utsläppsökning på 4,8–8,7 miljoner ton koldioxid per år, enligt regeringens egna beräkningar och förslaget har fått kritik från ett flertal remissinstanser.

Gör reduktionsplikten det dyrare att tanka?

Reduktionsplikten påverkar bensin- och dieselpriserna eftersom de biodrivmedel som blandas in för att minska utsläppen är dyrare än fossila drivmedel. I vår forskning har vi tittat på sambandet mellan priser på bensin och diesel och biodrivmedelskonsumtion i alla EU-länder mellan 2009 och 2021. Där ser vi att världsmarknadspriset på olja har haft en mycket starkare påverkan på bensin- och dieselprisfluktuationer än inblandning av biodrivmedel har haft.

När reduktionsplikten vid årsskiftet 2021/2022 höjdes från 26 till 30,5 % steg dieselpriset med ca 1 krona (från 19 kr till 20 kr). Sen dess har reduktionsplikten legat kvar på samma nivå medan dieselpriset vid pump har fluktuerat mellan 20 och 28 kr/l. De fluktuationerna beror alltså inte på ökad inblandning av biodrivmedel, utan på ökade priser på olja och biodrivmedel globalt. Exakt hur stor del av prisfluktuationerna som beror på ökade biodrivmedelspriser och hur stor del som beror på ökade oljemarknadspriser har vi inga svar på ännu, men det är något vi studerar vidare.

Behöver vi reduktionsplikten, räcker det inte med elektrifiering?

Vägtrafiksektorn står för ca 30 % av Sveriges klimatutsläpp idag. Att sänka utsläppen i transportsektorn är en utmaning och i Sverige finns ett specifikt klimatmål: år 2030 ska utsläppen i transportsektorn vara 70 % lägre än 2010 års utsläpp. (Regeringen har dock i en tilläggsöverenskommelse till Tidöavtalet, som fokuserar på klimatet, aviserat att man planerar att se över klimatmålen för 2030).

De flesta forskare och experter är överens om att elektrifiering på sikt kommer vara avgörande för att minska utsläppen från vägtransporter.  Men Energimyndigheten, Trafikverket och Naturvårdsverket har samtidigt konstaterat att även med en hög elektrifieringstakt så behövs det en betydande användning av biodrivmedel om Sverige ska nå 70 % utsläppsminskning till 2030. Anledningen är att vi inte hinner byta ut tillräckligt många bilar och lastbilar fram till år 2030. Idag utgör rena elbilar ca 5% av personbilsflottan i Sverige och om det från och med idag enbart såldes elbilar i Sverige (den verkliga andelen elbilar i nybilsförsäljningen 2022 var 30%), så skulle ungefär halva fordonsflottan hinna vara elektrifierad till år 2030. För godstrafik är andelen elfordon ännu lägre och där kan utvecklingen både ta längre tid och kräva andra lösningar än elektrifiering. Därför behövs det lösningar för att minska utsläppen för de resterande bensin- och dieseldrivna fordon som kommer rulla på vägarna år 2030.

Eftersom målet för 2030 är formulerat som att utsläppen just det året ska vara minst 70 % lägre än 2010 års utsläpp, är det fortfarande möjligt att uppnå målet även om reduktionsplikten sänks på kort sikt. Genom exempelvis en tillräckligt hög reduktionsplikt, något annat styrmedel för att öka inblandningen av biodrivmedel, eller genom ett minskat transportbehov, skulle man kunna säkerställa att utsläppen för de resterande fossildrivna fordonen är tillräckligt låga år 2030.

Biodrivmedelsproduktionen då?

I Sverige producerades ca 5,2 TWh flytande biodrivmedel samt 2,3 TWh biogas år 2022. Samtidigt konsumerade vi ca 25 TWh biodrivmedel. Det innebär att en stor del av de biodrivmedel som används importeras (vilket också ses i obalansen mellan konsumtion och produktion i figuren ovan). I vår forskning ser vi tydligt att biodrivmedel handlas på en internationell marknad. Att ett land uppmuntrar konsumtion, genom exempelvis en reduktionsplikt, innebär inte att det automatiskt byggs produktionskapacitet i landet. Likaså är stöd till produktion inte en garanti för att de biodrivmedel som fått stöd kommer konsumeras i samma land.

Det är sannolikt att efterfrågan på biodrivmedel kommer att öka i EU de kommande åren, i takt med ökande klimatkrav. Det innebär att produktionskapaciteten behöva byggas ut. Behovet av biodrivmedel till vägtransportsektorn kommer dock sannolikt börja minska efter 2030 när andelen elfordon ökar. I vår forskning ser vi att detta är något som biodrivmedelsproducenter är väl medvetna om och när de investerar i nya biodrivmedelsanläggningar så görs det ofta med en intention att på sikt kunna ställa om anläggningen till produktion av exempelvis biojet för flyget eller bioprodukter för kemisektorn. Även om efterfrågan på biodrivmedel i vägtransportsektorn växer de kommande åren behöver det alltså inte betyda att biodrivmedlen kommer konsumeras där i framtiden. Samtidigt kan den efterfrågan lägga grunden för investeringar som behövs för att andra svårelektrifierade sektorer ska kunna ställa om.

 

*I figur 1 har reduktionsplikten räknats om från procent utsläppsreduktion till hur många procent biodrivmedel som skulle behövas för att uppnå reduktionen. När man beräknar utsläppsreduktion under reduktionsplikten inkluderas även biodrivmedlens livscykelutsläpp (de utsläpp som uppstår när biodrivmedlen produceras). Det innebär att det behövs en mindre mängd biodrivmedel med låga livscykelutsläpp för att uppnå utsläppsreduktionen, och en större mängd om det är biodrivmedel med höga livscykelutsläpp. Skuggningen för reduktionsplikten i grafen visar spannet över hur mycket biodrivmedel som behövs om man skulle använda biodrivmedel med höga (den nedre delen av spannet), respektive låga livscykelutsläpp (den övre delen av spannet). En detaljerad metodbeskrivning finns i vår forskningsartikel.

Textförfattare

Denna fakta baseras på en text av Liv Lundberg, RISE Research Institutes of Sweden. RISE publicerade texten här den 22 november 2023. Texten återges på f3:s webbplats med författarens tillstånd. Övriga forskare bakom resultaten som refereras är Jonas Zetterholm och Olivia Cintas Sanchez, RISE.

Liv Lundberg, RISE. Foto: © Emmy Jonsson.

Vill du veta mer?

Forskningen har finansierats av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (Projektnummer 50479-1) samt av Vetenskapsrådet FORMAS (Projektnummer 2020-00184_Formas).