Styrmedel för minskade utsläpp av växthusgaser från den svenska fordonsflottan

Sverige har som mål att transportsektorn ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 70% till 2030 (jämfört med år 2010),…

Läs mer »

Stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning med inhemsk produktion av biodrivmedel

För att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta behövs alla förnybara drivmedel och stora mängder av dem. Men för att få den…

Läs mer »

Reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Här förklaras vad reduktionsplikten innebär, varför den finns, och hur…

Läs mer »

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Den biodrivmedelsproducerande industrin lyfter ofta att deras beslut och investeringsvilja påverkas i hög grad av osäkra styrmedel, lagstiftning, riktlinjer etc.

Läs mer »

Befintlig och planerad produktion av förnybara drivmedel i Sverige

I Sverige produceras förnybara drivmedel som används både för låginblandning i fossil bensin och diesel samt som höginblandade eller rena…

Läs mer »

EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. The EU Renewable Energy Directive (RED II) establishes that a minimum of…

Läs mer »

Elvägar

(Faktabladet är för tillfället enbart tillgängligt på engelska.) Electric Road Systems (ERS) allow vehicles to charge whilst driving, with electricity…

Läs mer »

Missuppfattningar kring användningen av skogsbiomassa för att begränsa klimatförändringar

I många artiklar och i media hörs uttalanden [1, 2] om klimateffekterna av att använda biomassa från skogen för energiändamål.

Läs mer »

Indirekt ändrad markanvändning – ILUC

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på svenska. Förhållanden mellan markanvändning och biodrivmedel diskuteras i många sammanhang. Att uppta mark…

Läs mer »