Snabbväxande lövträd kan odlas storskaligt som bioråvara till drivmedel

I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla poppel eller andra snabbväxande lövträd som biomassabas till drivmedel.

Studien har kartlagt produktionskapacitet per hektar vid olika odlingsförhållanden och tillgängliga arealer och redovisar biomassans fysikaliska egenskaper och lämplighet för drivmedelsproduktion. En utvärdering av ekonomin genom biodrivmedelsproduktionslinan ingår.

Resultaten visar att poppel har en hög biomassaproduktionskapacitet. På åkermark ligger den årliga produktionen för södra och mellersta Sverige på omkring 8,4 ton torrsubstans per hektar medan den i norra Sverige ligger på omkring 6 ton.

Totalt finns cirka 478 000 hektar öppen mark som inte används till livsmedelsproduktion och cirka 1,3 miljoner hektar planterad åkermark (granåkrar) där snabbväxande lövträd skulle kunna planteras. Används 25% av åkermarken samt 5% av den bördiga skogsmarken, där beskogad åkermark ingår, kan poppelodlingar generera ett kraftigt tillskott av biomassa.

En anläggning med råvarukapacitet på 443 000 ton torrsubstans biomassa per år kan bidra med 1,3 TWh motsvarande 150 000 kubikmeter biodrivmedel. Det kan jämföras med att det totala svenska behovet av biodrivmedel år 2030 uppskattas till 5,6 miljoner kubikmeter enligt Energimyndigheten.

Sett till transportavstånd för bioråvaran och närhet till relevant industri finns de bästa förutsättningarna för ett bioraffinaderi i Västra Götaland.

SLU publicerade i oktober 2020 ett nyhetsbrev med en artikel om projektet. Den går att läsa här. En annan artikel publicerades samma månad på Skogsaktuellt. Läs artikeln.

Den 7 april 2022 presenterades resultat från projektet i ett webbinarium:

Fakta

Projektledare
Henrik Böhlenius, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Kontakt
henrik.bohlenius@slu.se

Deltagare
Per-Ove Persson, Persson f.N.B. AB // Marcus Öhman, Bio4Energy (Luleå tekniska universitet, LTU)

Tidplan
1 juli 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
2 193 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Bio4Energy (LTU), Persson f.N.B. AB och SLU.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50468-1

En referensgrupp har varit knuten till projektet med medlemmar från Norra Skog, Jordbruksverket, Höganäs, Skogssällskapet, Preem och privata markägare.