Om projektet

Produktionskostnaderna för biobaserade drivmedel är starkt beroende av bioråvarans pris, som i sin tur beror på råvarans geografiska lokalisering, dess kvalitet och konkurrensen med andra användningsområden. Att kunna öka produktionen per arealenhet med olika åtgärder, till exempel genom att odla trädslag med bättre tillväxt och produktionskapacitet, är en lågt hängande frukt. Det här projektet ska identifiera möjligheterna att öka produktionen av biodrivmedel i Sverige med hjälp av poppelodling. Poppel är för svenska förhållanden ett snabbväxande trädslag med mycket stor produktionspotential.

Genom analyser av tidigare publikationer och tidigare insamlade data kommer projektet att beskriva poppelodlingens produktionskapacitet. I det ingår att identifiera den geografiska fördelningen av lämpliga marker med fokus på jordbruksmark som idag inte brukas samt före detta jordbruksmark som planterats med skog. Beräkningar på odlingens ekonomi för markägare liksom tillhörande transport och logistik kommer att analyseras som grundkostnad för biomassaproduktionen. Poppelns kemiska och fysikaliska råvaruegenskaper kommer att undersökas för utvärdering av potentiella processvägar till biodrivmedel. Teknoekonomiska beräkningar sammanställs för olika processkoncept innefattande en känslighetsanalys för identifiering av de viktigaste parametrarna för produktpriset.

SLU publicerade i oktober 2020 ett nyhetsbrev med en artikel om projektet. Den går att läsa här.

En annan artikel publicerades samma månad på Skogsaktuellt. Läs artikeln.

Fakta

Projektledare
Henrik Böhlenius, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Kontakt
henrik.bohlenius@slu.se

Deltagare
Per-Ove Persson, Persson f.N.B. AB // Marcus Öhman, Bio4Energy (Luleå tekniska universitet, LTU)

Tidplan
1 juli 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
2 193 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Bio4Energy (LTU), Persson f.N.B. AB och SLU.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50468-1

Till projektet ska en referensgrupp knytas med deltagare från skogsägarföreningar, Skogforsk, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och aktörer från processindustrin.