Om projektet

Värdering av samhällsekonomiska nyttor är ett sätt att skapa beslutsunderlag där man behöver ta hänsyn till fler perspektiv än det strikt affärsmässiga. Sådana beslutssituationer hittas till exempel i offentlig upphandling eller inför långsiktiga strategiska investeringar.

I samhällsekonomiska analyser vägs olika effekter mot varandra genom kvantifiering av effekternas ekonomiska värde. För- och nackdelar i olika system kan på så sätt värderas. Om det saknas metoder för att kvantifiera en viss nytta, kan effekterna av den inte heller värdesättas. Risken finns att nyttan med åtgärden inte värderas korrekt.

Trots att det finns standardiserade och/eller etablerade metoder för vissa samhällsekonomiska nyttor så finns det kunskapsluckor på området. För vissa aspekter saknas metoder helt.

Men det finns ett behov av att utveckla metoder för samhällsekonomisk analys för komplicerade problem och komplexa samhällslösningar. När det gäller drivmedel har två nyttor ringats in som särskilt intressanta: försörjningstrygghet och cirkularitetsnytta. Den första syftar på inhemskt producerade drivmedel och den andra på cirkularitet i produktionskedjan för drivmedel. Båda nyttor har potentiellt stor effekt på den sammanvägda värderingen av nyttan av drivmedel, och de motiveras av ett generellt intresse i samhället i stort. Försörjningstrygghet av olika energibärare – att motverka störningar och avbrott i försörjning av el, bränsle, gas och värme – är en samhällsviktig funktion och ett av den svenska säkerhetspolitikens mål att säkerställa. Cirkularitet anses både i Sverige och internationellt vara en hörnsten för hållbar utveckling.

Det här projektet kommer att utveckla ny metodik för kvantifiering av samhällsekonomisk nytta av försörjningstrygghet och cirkularitet för förnybara drivmedel. Kvantifieringen av nyttorna baseras på kombinationer av två faktorer för respektive nytta: Försörjningstrygghet baseras på händelsekostnadsavhjälpning och minskad lagerhållningskostnad, och cirkularitetsnytta baseras på kopplade livscykler och samhällsekonomisk kostnad för alternativmetod. Dessa båda metoderna appliceras sedan på tre utvalda värdekedjor för förnybara drivmedel i en svensk kontext.

Resultatet från projektet kan möjliggöra mer detaljerade och rättvisande underlag för beslutsfattare i näringsliv och samhälle vid investeringsbeslut, strategisk planering och som underlag för nya policyåtgärder.

Fakta

Projektledare
Tomas Lönnqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontakt
tomas.lonnqvist@ivl.se

Deltagare
Anton Fagerström, Mark Sanctuary och Sofia Poulikidou, IVL // Roozbeh Feiz och Axel Lindfors, Linköpings universitet

Tidplan
15 juni 2020 - 29 oktober 2021

Total projektkostnad
1 623 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Lantmännen, Storstockholms lokaltrafik, Energigas Sverige, Biogas Öst, E.on, Biofuel Region och IVL.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50396-1

Projektet har en referensgrupp med representation av aktörer från industrier och sektorer i resultatens direkta målgrupp: Lantmännen, Storstockholms lokaltrafik, Energigas Sverige, Biogas Öst, E.on, Biofuel Region och Region Gotland.