Om projektet

Fossilfria kolbaserade bränslen kan produceras med biomassa som råvara (för biodrivmedel) eller med elektricitet och koldioxid (så kallade elektrobränslen). Idag dominerar biodrivmedlen marknaden för fossilfria bränslen och teknikutvecklingen inom biobränsleproduktion är stark. Om elsystemet ställs om till ett i huvudsak förnybart system, förväntas efterfrågan på biobaserad balanskraft öka, och på så sätt öka konkurrensen om biomassa mellan el- och transportsektorn.

Utöver Sveriges mål om större andel förnybart i transportsektorn finns det politiska mål om ett förnybart energisystem till år 2040. I system med stor andel intermittenta förnybara energikällor (eng. Variable Renewable Energy, förkortat VRE) kan biomassa eller andra kolbaserade bränslen erbjuda flexibilitet i produktionen. Ett sådant system kan också producera elektrobränslen. Det är till och med så att elektrobränsleproduktion skulle kunna utgöra ett verktyg för att hantera variationer inom systemet; under perioder med överskott på vind- och solenergi kan elektrobränsleproduktion erbjuda en möjlig avkastning av överskottet. Biomassa kan alltså användas på två olika sätt för att säkra förnybar drivmedelsframställning, antingen som råvara till produktionen, eller för att balansera ett förnybart energisystem som tillhandahåller elektrobränslen. Vilken som är den mest kostnadseffektiva vägen beror mycket på tekniska parametrar, men har också att göra med uttaget av biomassa och möjligheterna att låta den uppta och lagra kol för att åstadkomma negativa utsläpp.

Detta projekt skall undersöka hur bioenergi mest kostnadseffektivt används för koldioxidneutral elförsörjning och transport, när biomassa är en begränsad resurs. Genom att kombinera en state-of-the-art elsystemmodell med en transportmodell gör projektet en integrerad systemanalys. Målet är att bidra till kunskap för att stödja policyutveckling samt guida långsiktigt investeringar inom el- och transportsektorn.

Den 22 mars 2022 presenterades resultaten i ett webbinarium som finns att se här:

Fakta

Projektledare
Fredrik Hedenus, Chalmers

Kontakt
hedenus@chalmers.se

Deltagare
Markus Millinger, Göran Berndes och Lina Reichenberg, Chalmers // Tom Brown och Elisabeth Zeyen, Technische Universität Berlin

Tidplan
1 juli 2020 - 31 December 2021

Total projektkostnad
2 253 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Chalmers och Karlsruhe Institute of Technology.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50460-1

Projektet har en referensgrupp bestående av representanter från Preem, Energiföretagen, Göteborg Energi, Södra och Fossilfritt Sverige.