Om projektet

För att ha möjlighet att nå det globala klimatmålet i Parisavtalet, d.v.s. att ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas klart under två grader C, måste de globala växthusgasutsläppen minskas radikalt till 2050. Det innebär en stor utmaning för energisystemet, och speciellt för transportsektorn som domineras av fossila bränslen.

Uppskattningar av globala koldioxidutsläpp från flyget visar att de kan öka femfalt fram till år 2050, jämfört med år 2006. För sjöfarten visar prognoser på en potentiell ökning av koldioxidutsläppen med upp till 270% 2050 jämfört med 2007. Såväl flygets och sjöfartens som vägtransporternas klimatpåverkan måste minska för att vi ska nå framtida växthusgasminskningsmål. Tekniska lösningar och operativa åtgärder som bidrar till energieffektivisering är steg på vägen men inte tillräckliga. Mängden förnybara drivmedel behöver öka betydligt inom samtliga sektorer.

Såväl biomassabaserade drivmedel, elbaserade lösningar, vätgas och så kallade elektrobränslen utvecklas för olika transportslag, och troligtvis kommer en kombination av olika drivmedel behövas över tid. Men hur ser en kostnadseffektiv användning av alternativa bränslen ut i dessa sektorer i framtiden utifrån ett globalt energisystemperspektiv med hårda koldioxidminskningskrav, och vilka effekter har det på utvecklingen i den övriga transportsektorn? I vilken utsträckning räcker biomassan till att bidra med betydande minskning av koldioxidutsläppen för både flyg och sjöfart, och vad mer påverkar förutsättningarna för olika alternativ
inom olika sektorer?

Det här projektet avser att studera just detta med fokus på flyg och sjöfartssidan för hittills har de flesta liknande studier fokuserat på konkurrensen mellan biomassa för vägtransportsektorn och el/värme-sektorn. Projektet ska också bidra till metodutveckling för att utvärdera klimat- och miljöpåverkan av elektrobränslen med hjälp av livscykelanalys (LCA). Det behövs för att bättre förstå deras potentiella roll inom sjöfart, flyg och vägtransportsektorn.

Ökad kunskap kring alternativa flygbränslen och marina bränslen, liksom ökad samverkan och samsyn mellan aktörer inom olika delar av transportsektorn, kan bidra till att aktörer inom både industri och samhälle styr mot lösningar som har potential att storskaligt kunna vara långsiktigt uthålliga både utifrån ett resurs- och
kostnadsperspektiv.

Fakta

Projektledare
Julia Hansson, IVL

Kontakt
julia.hansson@ivl.se

Deltagare
Erik Fridell, IVL // Selma Brynolf och Maria Grahn, Chalmers

Tidplan
Augusti 2019 - december 2021

Total projektkostnad
1 990 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter och Chalmers.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48357-1

Projektet har en referensgrupp med representanter från relevanta myndigheter och näringslivsaktörer.