Klimat- och kostnadseffektiva drivmedel 2030 och 2045

Att införa förnybara drivmedel i sjöfarts- och flygsektorn är avgörande för att minska transportsektorns totala koldioxidutsläpp. Här analyseras vilka förnybara drivmedel som är effektivast ur kostnads- och klimatperspektiv.

Projektet analyserar ett antal scenarier i två tidsperspektiv, 2030 och 2045, för olika framtida drivmedelsalternativ för flyget och sjöfarten i Skandinavien. Varje scenario är en kombination av olika förutsättningar som påverkar transportsektorn, exempelvis utveckling och kostnad för olika tekniker.

Resultaten visar att en betydande elektrifiering är klimat- och kostnadseffektiv för både person- och godstransporter på väg. Utöver det ser biodrivmedel ut att kunna spela en nyckelroll. I samtliga scenarier är biomassabaserade drivmedel ett kostnadseffektivt sätt att minska sjöfartens och flygets koldioxidutsläpp. Elektrobränslen är i viss mån ett bra alternativ. Miljö- och klimatpåverkan från dessa har därför studerats närmare.

Vilken som blir framtidens klimat- och kostnadseffektiva drivmedels- och teknikmix för transportsektorn, specifikt sjöfarten och flyget, beror på utvecklingen av flera viktiga faktorer. Den generella tillgången till hållbara biobränslen, utveckling av kostnad, prestanda och användning av olika framdrivningssystem, andra sektorers anspråk på el- och vätgasbaserade alternativ samt utbyggnad av elproduktion med låga koldioxidutsläpp kan påverka. Utfallet kan också bero på koldioxidinfångning och -lagring från biomassa, så kallad bio-CCS, samt utformning och implementering av styrmedel och mål på transport- och energiområdet.

Den 10 mars 2022 presenterades resultaten i ett webbinarium:

 

Fakta

Projektledare
Julia Hansson, IVL

Kontakt
julia.hansson@ivl.se

Deltagare
Erik Fridell och Martin Hagberg, IVL // Selma Brynolf, Maria Grahn, Elin Malmgren och Karna Dahal, Chalmers

Tidplan
Augusti 2019 - december 2021

Total projektkostnad
1 990 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter och Chalmers.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48357-1

Projektet har en referensgrupp med representanter från relevanta myndigheter och näringslivsaktörer.