Om projektet

Arbetsfordon som till exempel traktorer och hjullastare använder årligen 13,9 TWh fossilt bränsle. Det finns många alternativ till fossila bränslen. Dessa varierar i teknikmognad, liksom i sin potential att minska de totala utsläppen, med hänsyn tagen till t.ex. produktionen av bränslet. För att förverkliga den potential som finns krävs att det finns fungerande affärsmodeller för alla de intressenter som hanterar och använder bränslet. För biogas och biodiesel finns en relativt stor mängd studier, men för alkoholer är det mer begränsat.

Syftet med projektet är att komplettera existerande studier genom att utvärdera konsekvenser av introduktion av alkoholer som bränsle för arbetsmaskiner. Projektet ska också studera drivkrafter och begränsningar på vägen mot bredare etablering. Detta görs genom att olika typfall analyseras med avseende på ekonomiska, miljömässiga och praktiska konsekvenser i under olika förutsättningar.

Fakta

Projektledare
Gunnar Larsson, SLU

Kontakt
gunnar.larsson@slu.se

Deltagare
Per-Ove Persson, Per-Ove Persson F.N.B.

Tidplan
Januari - december 2019

Total projektkostnad
973 135 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, SLU och Per-Ove Persson F.N.B.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
46986-1