Alkoholer möjliggör grönt teknikskifte i arbetsmaskiner

Genom att i arbetsfordon ersätta eller komplettera diesel med förnybara alkoholbränslen, kan utsläppen av koldioxid minst halveras. Bränslet och tekniken finns, men de affärsmässiga förutsättningarna måste förbättras.

Alkoholbränslen som etanol och metanol ger låga koldioxidutsläpp och kan användas med god verkningsgrad. De tillverkas redan storskaligt i Sverige och pekas av motorforskningen ut som intressanta för framtiden för arbetsfordon inom jordbruk, skogsbruk och entreprenad.

I studien kartläggs miljönytta, affärsmässiga förutsättningar och praktisk hantering av alkoholer, jämfört med fossil diesel och biodiesel (HVO).

Miljönytta

Klimatpåverkan från alkoholdrivmedel domineras av produktionen av bränslet och dess användning i fordonet. Jämfört med HVO medför produktionen lika eller lägre utsläpp och i användningen är minskningen som mest 60 procent. Jämfört med diesel minskar koldioxidutsläppen med mellan 60 och 85 procent, beroende på teknikval. Lägst klimatpåverkan sker vid användning i motorkoncept som ännu inte finns på marknaden samt i fastoxidsbränsleceller.

Affärsmässiga förutsättningar

Ett skifte till HVO fördubblar drivmedelskostnaden. Ett skifte till alkoholdrivmedel ger en dryg fördubbling, ca 2,5 gånger dagens drivmedelskostnad. Det är en avsevärd fördyring som inte på kort sikt kan bäras av den enskilde användaren och därför behövs ekonomiska styrmedel från samhället som tar hänsyn till klimatnyttan.

Praktisk hantering

Alkoholer har andra egenskaper än diesel, vilket kräver kunskap hos den som hanterar drivmedlet samt investeringar i material och teknik.

Fakta

Projektledare
Gunnar Larsson, SLU

Kontakt
gunnar.larsson@slu.se

Deltagare
Per-Ove Persson, Per-Ove Persson F.N.B.

Tidplan
Januari - december 2019

Total projektkostnad
973 135 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, SLU och Per-Ove Persson F.N.B.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
46986-1