Om projektet

För att nå de svenska klimatmålen om att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% till 2030 behövs en ökad användning av förnybar energi. Enligt Naturvårdsverket låg nivån 2017 ungefär 18 % lägre än 2010 och den största delen av minskningen har åstadkommits i vägtransportsektorn. Där har användningen av biodrivmedel utgjort den viktigaste orsaken till att utsläppen minskar trots att trafiken ökar. Även för lastbilar har det främsta skälet till deras utsläppsminskning varit ökad användning av biodrivmedel. Men för en hållbar minskning behövs även andra lösningar. I långsiktsprognosen för utvecklingen av fordonsflottan ser man inte elektrifiering för tunga lastbilar som trolig i någon större utsträckning till 2030, inte heller bränsleceller kommer in i större omfattning. En det experter menar dock att vi underskattar takten i elektrifieringen.

I den här studien kvantifieras kostnadsstrukturer och riskfördelning för olika aktörer för fossiloberoende lösningar för långväga godstransporter på väg. De system som jämförs är biodrivmedel, elvägar, batterifordon och bränsleceller. Syftet är också att jämföra de olika lösningarna med avseende på växthusgasprestanda, och att belysa hinder för och synergier mellan de olika alternativen. En liknande kartläggning saknas i Sverige och resultaten av den blir därför användbara för politiker och beslutsfattare för att visa var investeringar och styrmedel kan behövas för att system med stor potential att minska växthusgasutsläpp och fossilberoende skall kunna implementeras i snabbare takt.

Fakta

Projektledare
Kristina Holmgren, VTI

Kontakt
kristina.holmgren@vti.se

Deltagare
Inge Vierth och Johanna Takman, VTI // Stefan Heyne, CIT Industriell Energi // Ingemar Magnusson och Monica Johansson, Volvo // Magnus Fröberg, Scania // Olov Petrén, E.on // Per-Arne Karlsson, St1

Tidplan
Augusti 2019 - Februari 2021

Total projektkostnad
1 800 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Volvo Technology, St1, Scania och E.on.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48353-1

Projektet har en referensgrupp med representanter från relevanta myndigheter och näringslivsaktörer.