Kostnader och klimatnytta för fossilfri framdrift av tunga fordon

Eldrift av tunga långväga godstransporter är ett överraskande bra alternativ för omställningen till fossilfritt, både ur klimat- och kostnadssynpunkt. Men tillgången på fossilfri el är avgörande.

Rapporten synliggör kostnader och klimatnytta för ett flertal olika tekniker för fossilfri framdrift: biobränslen (flytande och gasformiga), elfordon med batterier (BEV), elvägar (tre olika tekniker), vätgasdrivna bränslecellsfordon samt elektrobränslen.

Forskarna jämför kostnader baserat på vad de kallar en relativ mobilitetskostnad som synliggör kostnaderna för aktörerna: inköp av fordonet, service och reparationer, produktion och distribution av drivmedel samt investeringar i och underhåll av distributionsinfrastruktur.

Ingen enskild teknologi pekas ut som vinnare, men ett av resultaten sticker ut. Rent batteridrivna tunga fordon ser ut att vara det bästa alternativet kostnadsmässigt redan till 2030.

Elektriska drivlinor hävdar sig väl även ur klimatsynpunkt, förutsatt att en elmix med låg klimatpåverkan används i framdriften och batteriproduktion kan ske med liten klimatpåverkan.

Om i stället en mer koldioxidintensiv elmix används får batterifordon högre växthusgasutsläpp än biogas och samtliga flytande biodrivmedel.

Forskargruppen har även visat hur kostnaden förändras när de olika drivmedlen får betala för sin egen klimatpåverkan. Tas en kostnad ut för bränslenas växthusgasutsläpp motsvarande dagens koldioxidskatt, får många av alternativen lägre kostnader än diesel. Detta visar att styrmedel har en viktig roll för de framtida kostnaderna för de olika alternativen.

Resultaten har presenterats i ett webbinarium som går att se här:

Fakta

Projektledare
Kristina Holmgren, tidigare på VTI

Kontakt
kristina.holmgren@ri.se

Deltagare
Inge Vierth och Johanna Takman, VTI // Stefan Heyne, CIT Industriell Energi // Ingemar Magnusson och Monica Johansson, Volvo // Magnus Fröberg, Scania // Olov Petrén, E.on // Per-Arne Karlsson, St1

Tidplan
Augusti 2019 - Februari 2021

Total projektkostnad
1 800 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Volvo Technology, St1, Scania och E.on.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48353-1

Projektet har en referensgrupp med representanter från relevanta myndigheter och näringslivsaktörer.