Om projektet

Biomassaresurser är en generellt en viktig grundsten för den nationella ekonomin. Sverige har en förhållandevis hög andel bioenergi i sitt energisystem och många företag som både använder och producerar bioenergi och andra biobaserade produkter i både stor och liten skala. Men med en ökande global befolkning förväntas efterfrågan på till exempel livsmedel, papper och byggnadsvirke öka, vilket i sin tur ställer krav på tillgänglig mark och biomassa. Oron för resursbrist och negativa effekter av användning av fossila bränslen och andra icke-förnybara energikällor har kontrats med visionen om den biobaserade och cirkulära ekonomin. Men jämfört med andra förnybara energikällor uppfattas bioenergi ofta som mer komplext och i den internationella debatten kopplas det ofta ihop med olika hållbarhetsfrågor. Därför är det viktigt att visa beslutsfattare och politiker goda och praktiska exempel på både teknik och policy för att demonstrera bioenergins viktiga bidrag till en hållbar energiförsörjning. Det behövs mer kunskap om hur biomassaproduktionssystem kan utformas och implementeras för att främja hållbar markanvändning och samtidigt stödja nya eller ersätta existerande krav på biomassa för livsmedel, foder, biodrivmedel, biomaterial m.m.

Det här projektet skapar, sammanfattar och sprider ny kunskap om hur en ökad efterfrågan på biomassa kan mötas samtidigt som man minskar befintliga negativa miljökonsekvenser och förbättrar den övergripande hållbarheten för markanvändningen. Det görs genom utveckling av en GIS-baserad analysmetod som dels kan indikera dels befintlig miljöproblematik, dels effektiviteten hos lösningar av denna genom strategisk introduktion av perenna produktionssystem i landskapet (över 80 000 individuella landskap i EU:s 28 medlemsländer). Projektet avancerar forskningen genom att utöka det analytiska ramverket på EU-nivå, anpassa det för att appliceras på nationell nivå för Sverige, samt skala ned det för att appliceras med högre precision och upplösning på lokal nivå, i scenarier där gröna bioraffinaderier, biogasverk, samt kraftvärmeverk med biooljaproduktion ökar, och ändrar, efterfrågan på biomassa från närområdet.

Projektet har höga ambitioner gällandes nationell och internationell resultatkommunikation mot en bred publik.

Här kan du läsa Mittuniversitetets pressmeddelande i samband med publiceringen av en av de vetenskapliga artiklar som skrivits inom ramen för projektet.

Fakta

Projektledare
Göran Berndes, Chalmers

Kontakt
goran.berndes@chalmers.se

Deltagare
Christel Cederberg, Chalmers // Oskar Englund, Mittuniversitetet och Englund GeoLab AB // Pål Börjesson, Lunds universitet // , Copernicus Institute of Sustainable Development - Utrecht University // , IINAS - International Institute for Sustainability Analysis and Strategy // , University of New England // , CBIO Center for Cirkulär Bioekonomi vid Aarhus universitet // , IEA Bioenergy Task 45 // , SLU // , EC JRC // , Ispra

Tidplan
Juli 2019 - juni 2021

Total projektkostnad
1 978 134 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Chalmers, Englund GeoLab AB och Lunds universitet

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48364-1

Projektet kommer att engagera en referensgrupp med representanter från relevanta svenska industrier, organisationer och myndigheter.