Biomassa utgör råvara till mat, fibrer, material och energi och för att producera dem använder vi idag hälften av jordens brukbara yta. Men produktionen behöver öka i takt med att antalet människor som behöver mättas växer globalt, och för att ersätta fossila bränslen och material med mer hållbara alternativ, det vill säga ställa om till bioekonomi. Fast det går inte att fortsätta använda marken på ett sätt som leder till utarmade jordar, översvämningar, jordskred och förlust av biologisk mångfald. Vad som behövs är multifunktionalitet i produktionssystemen, att olika delar samverkar för att gynna varandra.

– Det är dags att återta fokuset på uthållighet när det kommer till markanvändning, men med moderna metoder.

Det säger Oskar Englund, lektor i miljövetenskap vid institutionen för ekoteknik och hållbart byggande vid Mittuniversitetet och med den egna firman Englund GeoLab. Han är delaktig i projektet Minskade negativa miljöeffekter av biomassaproduktion genom produktion av mer biomassa. Mycket kortfattat handlar det om röra sig bort från det traditionella tänket med att bryta ny mark så snart exempelvis matproduktionen behöver öka, och istället tillämpa ett multifunktionellt perspektiv på markanvändning. Rätt anpassat kan ett multifunktionellt system utnyttja synergier mellan olika egenskaper hos mark och grödor, vilket kan ge både god skörd av biomassa för flera syften och minskad miljöproblematik.

– Det är inte nödvändigtvis maximerad yta utan maximerad nytta vi bör sträva efter, säger Oskar. Och då behöver vi tänka över sektorsgränserna. Om vi utför en åtgärd på utarmad jordbruksmark för att den ska återhämta sig, kan vi lika gärna se till att åtgärden är gynnsam också för våra klimat- och hållbarhetsmål, och att den bidrar till bioekonomin. Till exempel kan odling av energiskog öka inbindningen av kol i marken samtidigt som det levererar biomassa som kan ersätta fossila råvaror i drivmedelsproduktionen.

Kartläggning synliggör behov, möjligheter och måsten

Projektet har höga ambitioner att sprida sina resultat och nyligen publicerades två artiklar som Oskar är huvudförfattare till. Vad handlar de om?

– I den första artikeln, Beneficial land use change, berättar vi om en inventering av över 81000 olika landskapsområden i Europa som kategoriserats utifrån vilka miljöeffekter som uppstått till följd av hur marken använts. I många fall rör det sig om miljöproblematik kopplat till intensiv odling av ettåriga grödor, säger Oskar. Detta skulle man kunna avhjälpa genom att på ett strategiskt sätt introducera fleråriga grödor i jordbrukslandskap.

Modelleringen med det stora antalet landskap ger ett storskaligt perspektiv på potentialen för metoden, som det hittills bara finns begränsade praktiska erfarenheter av.

De verkliga exempel på multifunktionella produktionssystem som finns sammanfattas i den andra artikeln som Oskar skrivit tillsammans med forskare från hela världen. Den tar upp hur multifunktionella system ska kunna implementeras på stor skala. Det är enligt Oskar en i princip nödvändig strategi för samhället.

– Ja, vi inte kan fortsätta i gamla hjulspår om vi vill realisera en bioekonomi samtidigt som vi ska nå våra klimat-, miljö- och hållbarhetsmål. Det är viktigt att se och utnyttja synergieffekterna.

Projektet pågår till och med juni 2021 och alla leveranser länkas från projektets sida. Projektet ingår i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Andra inlägg

Risker och möjligheter när städer byter biogas mot el i kollektivtrafiken

Vad händer med biogasen när städernas bussflottor elektrifieras? De framtidsbilder som dominerar det offentliga samtalet ger fler svar än klassiska…

Läs mer »

Nyheter | 2021-06-21

Stort intresse för kostnader för fossilfria tunga transporter

Ett omfattande datamaterial som bör kunna användas i fler analyser. Så beskrev projektledaren Kristina Holmgren, tidigare på VTI, underlaget som…

Läs mer »

Nyheter | 2021-05-27

Webbinarieserien fortsätter den 4 och 11 november

Den 4 respektive 11 november kan du delta i två webbinarier där projektledare för projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och…

Läs mer »

Nyheter | 2020-10-26

Betydelsen av styrmedel för hållbara värdekedjor för biodrivmedel

För att nå uppsatta mål om minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn behöver användningen av biodrivmedel öka. I Norden är vi duktiga…

Läs mer »

Nyheter | 2020-09-07

Se alla nyheter »