Om projektet

Vätgas är den enklaste molekylen av det minsta av våra grundämnen. Den tål mycket låga temperaturer och högt tryck, och sett till massa innehåller vätgasmolekylen mycket energi och har ett högre värmevärde än till exempel metan och diesel. Energiinnehållet sett till volym är dock mindre. Men vid förbränning av vätgas, och när det används i kemiska/termiska processer i bränsleceller bildas enbart vatten. Kol ingår alltså varken i drivmedlet eller i dess reaktionsprodukter och användningen av vätgas i fordon bidrar inte till diffusa koldioxidutsläpp. Det är bland annat av dessa skäl som vätgasen är intressant som bränsle i olika applikationer.

Trots stor användning av vätgas i olika industrisektorer är användningen i transportapplikationer hittills mycket begränsad. I Kina är ett antal antal demonstrationsprojekt dock på gång där flera tusen bilar och bussar förväntas vara i drift inom kort. Enligt International Energy Agency, IEA, är den teoretiska potentialen för framtida användning av vätgas i vägtransporter mycket stor. Varje vägtransportyp kan tekniskt sett framdrivas med vätgas, antingen direkt med hjälp av bränsleceller eller via vätebaserade bränslen i förbränningsmotorer.

På grund av de små omsättningsvolymerna, och parallellt med höga investerings-, drifts- och underhållskostnader är tankstationer för vätgas ofta inte lönsamma. Kostnaderna kan sänkas genom uppskalning men det kräver högre omsättningsvolymer än idag. Istället för att som idag producera vätgas i storskaliga anläggningar och sedan transportera den i dedikerade system (gas-flak eller tänkbara gasledningar för enbart vätgas), så är en möjlighet att producera vätgas vid platsen för dess användning. Produktionen kan antingen ske genom elektrolys där vatten är råvara och elektricitet är energikälla, eller genom reformering av metan som utgörs av redan uppgraderad biogas. Det här projektet syftar till att utreda möjligheterna att nyttja befintlig infrastruktur (produktion, distribution och tankstation) för andra väteinnehållande bränslen, exempelvis metan, möjliggöra utökad etablering av vätgas. Projektet antar ett systemperspektiv där fyra olika möjliga lösningar för implementering av multitankstation för flytande/komprimeras biogas och vätgas jämförs med avseende på teknikmognad, investerings- och driftkostnader samt CO2-nytta.

Fakta

Projektledare
Anton Fagerström, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontakt
anton.fagerstrom@ivl.se

Deltagare
Anders Hjort, IVL // Stefan Heyne, CIT Industriell Energi

Tidplan
15 juni 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
2 800 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, AB Borlänge Energi, E.on Biofor Sverige AB, Gasum AB, IVL, Metacon AB, Neste AB, Nilsson Energy, Powercell Sweden AB, Sandvikens kommun, Trollhättan Energi och Volvo Technology AB.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50324-1

En referensgrupp bestående av representanter för drivmedelsproduktion, tankstationer, teknikleverantörer och drivmedelsanvändning är knuten till projektet. Den består av E.on, Volvo, Borlänge Energi, Powercell, Metacon och Sandviken Pure Power.