Om projektet

Biodrivmedel är viktiga för att minska klimatpåverkan från transportsektorn på kort sikt, via reduktionsplikten, och på längre sikt i sektorer som flyg och sjöfart. Flera studier har på senare tid lagt fram förslag på nya svenska styrmedel för att stötta inhemsk produktion av biodrivmedel, både i flytande form och i gasform. Då biodrivmedel kan handlas mellan länder kommer dock den svenska marknaden påverkas av förutsättningarna för produktion och konsumtion i andra EU-länder och resten av världen. Ett aktuellt exempel på detta är situationen för biogas de senaste åren, där produktionen i Danmark växt kraftigt tack vare produktionsstöd samtidigt som Sverige stöttat konsumtion av biogas genom skattelättnader. Det har lett till att billig dansk biogas flödat in i Sverige och riskerat att konkurrera ut svenska producenter. För att undvika liknande situationer i framtiden och för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för Sverige att utforma strategier och styrmedel för biodrivmedels sektorn är det essentiellt att förstå situationen i resten av EU.

I de här projektet kommer nationella styrmedel för biodrivmedel inom relevanta EU-länder sammanställas tillsammans med data över nationella bioresurser samt produktion och konsumtion av olika typer av biodrivmedel. Kombinationen av, för det första, förändrad dynamik i produktion och konsumtion över tid som resultat av teknikutveckling, och, för det andra, EU:s restriktioner för användning av grödobaserade biodrivmedel, gör att projektet samlar separata data på produktion, konsumtion och råvaruresurser för de i dag vanligaste biodrivmedlen.

Syftet med projektet är att på en övergripande nivå kartlägga styrmedel, resurser, produktion och konsumtion av biodrivmedel i europeiska länder, för att bättre förstå sambandet mellan dessa och hur de påverkar Sverige. Målet är att kartläggningen och analysen skall kunna användas som stöd vid utformning av svenska styrmedel och vid interaktion med EU angående direktiv och riktlinjer.

I oktober 2021 publicerades en delrapport från projektet: Biodrivmedel och styrmedel i EU.

Resultat

Delrapport

Fakta

Projektledare
Liv Lundberg, RISE Research Institutes of Sweden

Kontakt
liv.lundberg@ri.se

Deltagare
Olivia Cintas och Sujeetha Selvakkumaran, RISE

Tidplan
3 augusti 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
820 748 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Chalmers, Lantmännen, Preem, RISE, Scania och St1 Sverige.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50479-1

Projektet har en arbetsgrupp bestående av företrädare för industriföretag - såväl producenter som användare - och forskare inom biodrivmedel i Sverige. Den består av Lantmännen, E.on, Scania, Preem, St1 och Chalmers. Arbetsgruppen kommer att ge regelbunden input till projektet i form av branschinsikter och idéer mm.