– Vi ser att teknikspecifika krav i offentliga upphandlingar är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att bidra till en större målbild, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för BioDriv Öst, ett samarbete mellan 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning.

Fossilfria transporter är en mycket viktig del av målbilden. Men det går att uppnå så mycket mer med teknikspecifika krav, menar Beatrice Torgnyson Klemme.

Beställaren kan till exempel vilja minska buller eller hälsofarliga utsläpp, stödja lokal och regional näringslivsutveckling, bidra till utvecklingen av infrastrukturen i sin region eller stärka krisberedskapen genom att minska importberoendet.

Under lång tid har teknikneutralitet varit standard i offentlig upphandling. Tanken var att olika lösningar skulle tävla mot varandra och att marknaden skulle vaska fram den mest optimala lösningen för framtiden.

– Problemet är att de utmaningar vi står inför är komplexa. Det är inte leverantörernas uppdrag att avgöra vad som är bäst för samhället i stort – det är politikens roll och ansvar att ta hänsyn till den större målbilden.

– Vi måste se till helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs.

BioDriv Öst har bidragit med sina erfarenheter till samverkansprogramprojektet Nätverk, lokala styrmedel och offentlig upphandling som främjar biogasutveckling, som listar fem framgångsfaktorer för att lyckas utveckla biogasanvändningen i transportsektorn. Beatrice Torgnyson Klemme lyfter särskilt fram vikten av politisk styrning och offentlig upphandling.

Ett framgångsrikt exempel är Uppsala kommun och Region Uppsala som nyligen genomfört upphandlingar av klimatsmarta persontransporter med stöd av aktörsnätverket BioDriv Öst.

Upphandlingen för bland annat färdtjänst, skolskjuts och sjukresor har gått hela vägen till avtal, tack vare gott samarbete och ny upphandlingsmodell.

I dagsläget har leverantörerna främst dieselbilar i sina taxiflottor och infrastrukturen för el- och gasfordon är ännu inte fullt utbyggd. Förutsättningarna för upphandlingen var alltså inte de bästa. Att upphandlingen gick i lås möjliggjordes av en tredelad modell; dels slogs flera upphandlingar ihop till en stor gemensam, dels arbetade kommunen med storregional samverkan och dels har krav ställts utifrån en ny trappstegsmodell.

Trappstegsmodellen går ut på att leverantörer som vinner upphandlingen successivt kan ställa om sina drivmedel och fordonsparker under en fyraårsperiod. Samtliga transporter ska drivas av hundra procent förnybart från och med år 2023 och fordonen ska då primärt drivas med el, vätgas eller biogas.

En viktig förutsättning för att Uppsala kommun kunnat ställa tuffa krav i upphandlingen är att tjänstepersonerna fått tydliga direktiv från politiken om att ställa teknikspecifika krav, och att kommunen har ett tydligt mål om att ha fossilfria upphandlade transporter senast år 2023.

BioDriv Öst arbetar nu med att få fler offentliga aktörer att arbeta enligt modellen i projektet Fossilfritt 2030 som omfattar 43 kommuner, sex länsstyrelser och fem regioner.

– Upphandlingarna i Uppsala har visat att modellen är tillämpbar både i storstad och glesbygd, och att den fungerar i praktiken, säger Beatrice Torgnyson Klemme.


Den här artikeln är del i en kommunikationsinsats för att lyfta fram resultat från samverkansprogrammet. Den är skriven av journalist Susanne Spicar, Mondo kommunikation. Foto: Andreas Pajuvirta via Unsplash.

 

Andra inlägg

Konkurrenskraftiga drop-in-bränslen från massaindustrin ger dubbla vinster

Strategiskt viktiga drop-in-bränslen kan produceras kostnadseffektivt av biprodukter i massaindustrin. Det ger både klimatvinster, ekonomiska vinster och mer pappersmassa. Efterfrågan…

Läs mer »

Nyheter | 2020-10-13

Årsrapport från 2019

Nu finns f3:s årsrapport för 2019 att ladda ner. I den berättar vi om centrets aktiviteter under året som gått,…

Läs mer »

Nyheter | 2020-03-11

22 ansökningar i senaste utlysningen

22 ansökningar och ett samlat sökt belopp på ca 30 miljoner kronor. Det är resultatet av den tredje utlysningen i…

Läs mer »

Nyheter | 2020-03-04

f3-faktablad om förändrad markanvändning publicerat

I många biodrivmedelssammanhang diskuteras påverkan på mark eftersom sättet marken används på får olika effekter, direkt och indirekt. Att uppta…

Läs mer »

Nyheter | 2019-12-10

Se alla nyheter »