Frågeställningarna kring omställningen till ett energieffektivt samhälle med energieffektiva fordon är många och komplexa. De kräver ett systemperspektiv både för att ringas in och för att åskådliggöra förutsättningarna för olika möjligheter för transportsektorns omställning från fossilt till förnybart.

I den här broschyren presenterar f3 sex forskningsbaserade slutsatser utifrån den kunskap som forskare och experter i nätverket representerar.

  1. Förnybara drivmedel krävs för att nå klimatmålen
  2. Det finns hållbara råvaror för storskalig produktion av förnybara drivmedel
  3. Lägre växthusgasutsläpp med förnybara drivmedel
  4. Många olika förnybara drivmedel och produktionstekniker behövs
  5. Kraftfulla insatser krävs – från effektiva styrmedel och tydliga riktlinjer till forskning och utveckling
  6. Svensk teknik- och kunskapsexport är viktiga för den globala klimatutmaningen

Varje slutsats underbyggs och refererar till forskning som tagits fram inom f3 och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Broschyren finns tillgänglig både som pdf och trycksak. Kontakta kansliet om du vill ha tryckta exemplar.

Den 1 oktober 2020 uppmärksammades f3:s officiella tioårsdag med en webbsändning baserad på slutsatserna. Sändningen är en timma lång och kan ses här nedan. I den berättar sex forskare från f3:s nätverk mer detaljerat om varsin slutsats.