Förnybara drivmedel och system, 2018-2021

Sverige har målet att nå en 70-procentig reduktion av transportsektorns koldioxidutsläpp till år 2030 jämfört med år 2010. På längre sikt eftersträvas en helt fossilfri transportsektor. Med klimatfrågan, miljöengagemang och stigande oljepriser som drivkraft har intresset ökat för förnybara alternativ till fossila bränslen.

Idag finns ett stort antal förnybara drivmedel och produktionsmetoder i olika utvecklingsfaser. De varierande förutsättningarna medför olika prestanda för olika drivmedel när det gäller till exempel energieffektivitet, växthusgasutsläpp och kostnader. Vidare bidrar styrmedelsutvecklingen, diskussionen kring hållbarhetskriterier, nyttan ur miljösynpunkt och en debatt som ifrågasätter vissa alternativ till osäkerhet och risker för såväl myndigheter, politiska instanser och industri.

Ökad systemförståelse byggd på vetenskap

Syftet med samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system är analyser som kan stödja vetenskapligt underbyggda beslut och öka systemförståelsen hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer om hur utvecklingen och användningen av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till att nå målen om minskade koldioxidutsläpp och på sikt fossilfrihet i transportsektorn.

Programmet bygger på stark samverkan mellan forskningsutförare, industri, institut, näringsliv och andra relevanta aktörer såsom regionala och nationella myndigheter. Med sitt tematiska och systeminriktade angreppssätt kopplar programmet mot flera av de övergripande utmaningar för energisystemet som identifierats på energiområdet.

Läs hela programbeskrivningen här.

Ansökningar bedöms av programrådet

Inom ramen för samverkansprogrammets andra programperiod 2018-2021 sker ett antal utlysningar. Efter att en utlysning stängt bereds inkomna ansökningar av samverkansprogrammets programkansli och därefter bedöms ansökningarna av samverkansprogrammets programråd som lämnar rekommendation till beslut i varje fall (bifall eller avslag). Bedömningskriterier och ansökningsvillkor m.m. beskrivs och tydliggörs vid varje utlysning. Detaljer finns att läsa i programbeskrivningen.

Programrådet består av följande ledamöter:

 • Svante Söderholm, Energimyndigheten (ordförande)
 • Anna Wikström, Swedish Life Cycle Center
 • Annika Åhnberg, Tankeflöda AB och ordförande i f3:s styrelse
 • Björn Fredriksson-Möller, E.on
 • Camilla Hållén, Trafikanalys
 • Elisabeth Ekener, KTH
 • Eva Iverfeldt, Scania
 • Eva Lind Grennfelt, Preem
 • Håkan Johansson, Trafikverket
 • Joakim Lundgren, Luleå tekniska universitet
 • Karin Tormalm, Skogsindustrierna
 • Ola Wallberg, Lunds tekniska högskola
 • Ulf Jonsson, Energimyndigheten
 • Åsa Kastensson, Vattenfall

Korta fakta om samverkansprogrammet

Löptid
Januari 2018 – december 2021

Finansiärer
Energimyndigheten och f3 genom värdorganisationen Chalmers Industriteknik

Forskningsbudget
Samverkansprogrammet finansieras av Energimyndigheten med 22 miljoner SEK och f3:s parter med 11 miljoner SEK. Ytterligare minst 11 miljoner SEK samfinansieras i projekten.

Utlysningar
Programperiodens andra utlysning stängde den 21 februari 2019. Information om nästa utlysning publiceras här och på Energimyndighetens webbplats.

Kontakt
Vera Nemanova, Energimyndigheten, tel. 016-544 22 83, e-post: vera.nemanova@energimydigheten.se
Ingrid Nohlgren, f3, tel. 031-772 63 52, e-post: ingrid.nohlgren@f3centre.se

 • Övergripande tekniska, ekonomiska och miljömässiga systemstudier

  Forskning ur större perspektiv gällande behov och resurser i olika samhällssektorer för drivmedelsomställningen, till exempel avseende råvaruanspråk, flöden, användning och infrastruktur.

 • Strategier, styrmedel och aktörer

  Analyser av visioner, strategier och styrmedel på olika beslutsnivåer för drivmedelsomställning, ekonomiska konsekvenser under olika antaganden, miljöeffekter, legitimitet, transparens och politisk acceptans för produktion och användning av hållbara förnybara drivmedel hos olika aktörer.

 • Jämförande systemanalys

  Jämförelser ur energi-, hållbarhets- och kostnadsperspektiv av olika processkedjor och processlösningar, råvaror och deras användningsområden, samproduktion av olika drivmedel och egenskaper hos kringliggande system, till exempel geografi, integration, storleksaspekter och distribution.

 • Processintegration och effektivisering

  Forskning kring utformning av eller jämförelse av koncept för systemmässigt effektiv drivmedelsproduktion, både i fristående anläggningar och som integrerade lösningar eller åtgärder, till exempel i olika former av bioraffinaderier.

 • Forskningssynteser

  Studier av forskningsläge, kunskapsgap och möjliga utvecklingsvägar på specifika områden eller för värdekedjans omgivande villkor. Kunskapssynteser är begränsade överblickar av exempelvis rådande utveckling, och kan utgöra hela eller delar av ett projekt.

Projekt inom samverkansprogrammet

Sök efter specifika projekt, faktablad och reportage på sidan Publikationer »

Projektstatus

Elektrolysassisterad förgasning av biomassa för drivmedelsproduktion

Att Sverige är rikt på skoglig biomassa gör att potentialen för produktion av skogsbaserade biodrivmedel för inblandning för att ersätta…

Läs mer »

Projektledare: Sennai Asmelash Mesfun

Samverkans­program  | Pågående

KNOGA – Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg

För att nå de svenska klimatmålen om att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% till 2030 behövs en ökad…

Läs mer »

Projektledare: Kristina Holmgren

Samverkans­program  | Pågående

Svavelfritt ligninbaserat marinbränsle

År 2020 träder nya regler i kraft med målet att minska svavelutsläppen från världens sjöfart. Reglerna har fastställts av FN:s…

Läs mer »

Projektledare: Dimitris Athanassiadis

Samverkans­program  | Pågående

Minskade negativa miljöeffekter av biomassaproduktion genom produktion av mer biomassa

Biomassaresurser är en generellt en viktig grundsten för den nationella ekonomin. Sverige har en förhållandevis hög andel bioenergi i sitt…

Läs mer »

Projektledare: Göran Berndes

Samverkans­program  | Pågående

Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett systemperspektiv

För att ha möjlighet att nå det globala klimatmålet i Parisavtalet, d.v.s. att ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas klart…

Läs mer »

Projektledare: Julia Hansson

Samverkans­program  | Pågående

Implikationer av elektrifierande av kommunala transportsystem: Regionala konsekvenser för produktion av biogas

Många samhällssektorer strävar efter fossilfrihet och för transportsektorn har elektrifiering framhållits som en möjlig utvecklingsväg. Antalet kommuner i Sverige som väljer…

Läs mer »

Projektledare: Michael Martin

Samverkans­program  | Startar snart

BioFlex – Biobaserad flexibel produktion av drivmedel i en kombinerad pyrolys- och förgasningsanläggning

Den huvudsakliga källan till förnybart kol är biomassa, eftersom den möjliggör produktion av flertalet energibärare som kan utgöra alternativ till…

Läs mer »

Projektledare: Efthymios Kantarelis

Samverkans­program  | Pågående

Framtidssäkrade biodrivmedel genom ökad nytta från biogent kol – Kol-, klimat- och kostnadseffektivitet (K3)

Vid tillverkning av biodrivmedel hamnar vanligtvis bara en del av biomassans kolatomer i produkten. Detta innebär att klimatnyttan med biodrivmedel…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

Samverkans­program  | Pågående

Droppar i tanken eller en ny tank? Jämförelse av kostnader och klimatprestanda

Vilka drivmedel som har ökade möjligheter att bidra till omställningen av transportsektorn beror på hur de presterar i ett helhetsperspektiv,…

Läs mer »

Projektledare: Tomas Lönnqvist

Samverkans­program  | Pågående

Nätverk, lokala styrmedel och offentlig upphandling som främjar biogasutveckling

Kommuner och landsting kan som användare och utförare av transporttjänster spela en viktig roll för att stödja biogasutvecklingen. Dessa aktörer…

Läs mer »

Projektledare: Tomas Lönnqvist

Samverkans­program  | Pågående

SunAlfa -Systeminriktad analys av processer för biodrivmedel från skogsråvara

SunAlfa är ett forskningsprojekt som syftar till att kvantifiera nyckelfaktorer för utveckling och kommersialisering av produktionskedjor för biodrivmedel från skogsråvara…

Läs mer »

Projektledare: Lars Stigsson

Samverkans­program  | Pågående

Hur kan alkoholer bidra till en fossiloberoende fordonsflotta?

Arbetsfordon som till exempel traktorer och hjullastare använder årligen 13,9 TWh fossilt bränsle. Det finns många alternativ till fossila bränslen.

Läs mer »

Projektledare: Gunnar Larsson

Samverkans­program  | Pågående

Hållbar HVO-produktionspotential och miljöpåverkan

Vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO) är idag det enskilt största biobränslet i Sverige. Trots Sveriges rika tillgångar på biomassa är HVO…

Läs mer »

Projektledare: Hanna Karlsson

Samverkans­program  | Pågående

Drop-in-bränslen från svartlutsdelströmmar – överbryggning av gapet mellan kort- och långsiktiga teknikspår

I detta projekt utreds möjligheter att framställa drop-in-biodrivmedel från en delström av det totala svartlutsflödet i sulfatmassabruk. Fokus är på…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

Samverkans­program  | Pågående

Långsiktig hållbarhetsutvärdering av fossilfria drivmedelsproduktionskoncept

Framtida utveckling av fossilfria drivmedel kommer troligen att ske under kraftigt förändrade förutsättningar med avseende på kringsystem, energipriser och styrmedel.

Läs mer »

Projektledare: Simon Harvey

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-08-21

Hållbara biodrivmedel – kritisk granskning av rådande synsätt och fallstudier med utvidgad systemanalys som ger nya perspektiv och goda exempel

Detta projekt är en vidareutveckling av den forskning på hållbara bioenergisystem som bedrivs vid avdelningen för Fysisk resursteori vid Chalmers…

Läs mer »

Projektledare: Göran Berndes

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-06-21

Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen

Sjöfarten behöver införa alternativa drivmedel för att minska sin miljö- och klimatpåverkan både på kort och lång sikt. Till år…

Läs mer »

Projektledare: Julia Hansson

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-05-30

Ett innovationspolitiskt ramverk och styrmedelsalternativ för utvecklingen av bioraffinaderier

Projektet syftar till att visa på olika styrmedels potential att bidra till förverkligandet av framtidens bioraffinaderier för produktion av förnybara…

Läs mer »

Projektledare: Hans Hellsmark

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-05-14

Integrerad utvärdering av fordonsbränslen med hållbarhets-LCA – sociala och miljömässiga konsekvenser i ett livscykelperspektiv

Hur hållbart ett visst biodrivmedel är uttrycks ofta som dess förmåga att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med konventionella fossila…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Ekener

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-03-14

Kunskapssyntes om nya värdekedjor genom termokemisk omvandling av rötrest för ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige

För att kunna ersätta fossila drivmedel med andra generationens biodrivmedel och nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är…

Läs mer »

Projektledare: Anna-Karin Jannasch

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-02-27

Metanolproduktion via svartlutsförgasning med utökad råvarubas

Att effektivt kunna utnyttja biprodukter från biokemisk drivmedelsframställning är avgörande för produktionsutvecklingen, och det finns ett behov av att utvidga råvarubasen…

Läs mer »

Projektledare: Joakim Lundgren

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-02-13

Potential för förbättringar i produktion av bioolja (ImprOil)

En väg för att producera förnybara drivmedel är att framställa bioolja från skogsbiomassa via t ex snabb pyrolys, som sedan…

Läs mer »

Projektledare: Marie Anheden

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-01-26

Biodrivmedel från åkermarksbaserad biomassa – förändrad markanvändning ur ett svenskt perspektiv

Indirekt förändrad markanvändning (iLUC) orsakad av biodrivmedelsproduktion har skapat en livlig internationell debatt. EU förväntas besluta kring framtida stödsystem och…

Läs mer »

Projektledare: Serina Ahlgren

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-01-17

BeWhere – Aktörsinriktad analys av biodrivmedelsproduktion i Sverige

Sverige har satt upp ambitiösa mål för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. För att klara detta kommer avancerade, så kallade…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-11-08

Biogas i transportsektorn – en aktörs- och styrmedelsanalys

Trots att biogasfordon har använts i ett par decennier är biogasmarknaden liten. Detta projekt vill för det första öka kunskapen…

Läs mer »

Projektledare: Stefan Grönkvist

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-10-18

Färska och lagrade grödor – ett nytt sätt att organisera substratförsörjningen året runt för en biogasanläggning

Jordbruksgrödor står för en stor del av den identifierade potentialen för ökad biogasproduktion i Sverige. Detta projekt kan bidra till…

Läs mer »

Projektledare: Carina Gunnarsson

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-08-30

Tekno-ekonomisk analys av biometanproduktion med en ny uppgraderingsteknologi

Användningen av biogas som fordonsbränsle anses vara ett av de mest effektiva medlen för att reducera utsläpp av växthusgaser i…

Läs mer »

Projektledare: Xiaoyan Ji

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-08-07

Elektrobränslens roll som drivmedel: en kostnadseffektiv lösning i framtiden?

Elektrobränslen är syntetiska kolväten producerade från koldioxid och vatten med elektricitet som huvudkälla. De är intressanta av flera anledningar, t.ex…

Läs mer »

Projektledare: Maria Grahn

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-06-27

Från visioner till digitala lösningar – lokal omställning till fossilbränslefria transportsystem

Det råder stor osäkerhet om hur övergången till ett fossilfritt transportsystem ska ske. I kommuner och regioner undrar tjänstemän och…

Läs mer »

Projektledare: Cecilia Sundberg

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-06-27

Hinder för ökad användning av höginblandade biodrivmedel i den svenska fordonsflottan

Regeringens mål är att Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. För att klara framtida miljömål och minska…

Läs mer »

Projektledare: Åsa Kastensson

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-05-31

Offentlig upphandling som styrmedel för att främja spridning och användning av förnybara drivmedel

Många kommuner i Sverige ställer krav på miljöbilar i upphandlingen av kommunala tjänstebilar, och en del ställer även specifika krav…

Läs mer »

Projektledare: Jamil Khan

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-04-26

Miljömässiga och socio-ekonomiska fördelar av biodrivmedelsproduktion i Sverige

Användningen av biodrivmedel i Sverige har enligt Energimyndigheten lett till en utsläppsminskning med nästan 1,95 Mton CO2-ekvivalenter, jämfört med om…

Läs mer »

Projektledare: Michael Martin

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-04-03

Havsbaserade biodrivmedel och ekosystemtjänster

Förnyelsebara energikällor anses generellt vara hållbara alternativ till fossila bränslen inom transportsektorn. Produktion av alger och sjöpungar i havsmiljö undersöks…

Läs mer »

Projektledare: Karin Hansen

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-02-16

Att möjliggöra en övergång till bioekonomi: Dynamik i innovationssystem och policy

Detta forskningsprojekt fokuserar på frågan “Vad främjar respektive hindrar utveckling och införande av integrerade bioraffinaderier i Sverige?” Genom att undersöka…

Läs mer »

Projektledare: Lars Coenen

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-01-23

Biodrivmedel och ekosystemtjänster

Att med hjälp av politiska beslut och styrmedel göra anpassningar till klimatförändringar står högt på agendan i både nationella och internationella…

Läs mer »

Projektledare: Karin Hansen

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-01-17

Metan som drivmedel – en gate-to-wheel-studie (METDRIV)

Det globala intresset för metan som drivmedel ökar snabbt på grund av utvinningen av skiffergas. Även i Sverige ökar metan…

Läs mer »

Projektledare: Pål Börjesson

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-01-11

Analys av systembarriärer för produktion av skogsbaserade drivmedel

I projektet har systemrelaterade begränsningar och drivkrafter för en expansion av skogsbaserade biodrivmedel i Sverige studerats utifrån nio fallstudier av…

Läs mer »

Projektledare: Philip Peck

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-10-12

Värdekedjor med intermediära biobränslen

Projektet har jämfört olika värdekedjor från skogsråvaror till biodrivmedel med avseende på energieffektivitet, klimatnytta och kostnadseffektivitet. Fokus i jämförelsen är…

Läs mer »

Projektledare: Marie Anheden

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-08-29

Teknoekonomisk utvärdering av kortsiktiga och långsiktiga teknikspår för integrerad biodrivmedelsproduktion

Sverige har som mål att nå en fossilfri fordonsflotta till 2030. På kort sikt behövs biodrivmedel som kan användas i…

Läs mer »

Projektledare: Erik Furusjö

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-05-18

Hållbara drivmedel – en tekno-ekonomisk WtW-analys

Ökad användning av skogsbaserade biodrivmedel och el för transporter utpekas som en central del i omställning mot ett fossilfritt samhälle…

Läs mer »

Projektledare: Karin Pettersson

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-05-18

Metodvalets inverkan på klimatpåverkansbedömning av biodrivmedel och annan skogsråvaruanvändning

Det finns potentiellt stora klimatvinster med drivmedel från svensk skogsråvara. …

Läs mer »

Projektledare: Gustav Sandin Albertsson

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-01-07

Biogas från jordbrukets restflöden – var och hur mycket?

De senaste åren har antalet gasdrivna bilar och bussar ökat snabbt i Sverige. Detta projekt undersöker hur mycket fordonsgas vi…

Läs mer »

Projektledare: Martin Persson

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-01-07

Kemiteknisk kunskapsinventering av syntesstegen vid framställning av avancerade biodrivmedel

Ett av de viktigaste processalternativen för en framtida produktion av avancerade syntetiska förnybara fordonsbränslen är via förgasning av biomassa. Det…

Läs mer »

Projektledare: Henrik Kusar

Samverkans­program  | Pågående