Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i alla sammanhang; den i sig kan också vara begränsad utifrån ett råvaruperspektiv.

Därför behöver vi fler och andra lösningar för att kunna ställa om transportsektorn som helhet från fossilt till förnybart. Elektrobränslen kan vara en del i lösningen. Det är samlingsnamnet för drivmedel och kemikalier gjorda av el, vatten och koldioxid eller kväve.

Flexibla men dyra energibärare

Elektrobränslen är attraktiva för att de är flytande och gasformiga drivmedel som kan användas i befintlig infrastruktur och i alla transportslag, antingen direkt eller med endast små modifieringar. Produktionen av elektrobränslen kan dessutom kombineras med produktion av biodrivmedel.

Det finns höga förväntningar på att el, helst förnybar, ska ersätta fossil energi i väldigt många sektorer. Hur elen ska räcka till för alla tilltänkta tillämpningar, elektrobränslen inräknat, är en central fråga.

En tydlig nackdel med elektrobränslen är den låga energiomvandlingseffektiviteten; endast en liten del av den förnybara elen blir elektrobränsle. Produktionskostnaden är dessutom hög, även om osäkerheten kring den är stor för att det bara finns ett fåtal storskaliga anläggningar i drift.

Nya regelverk på plats

EU-kommissionen har nyligen publicerat de delegerade akter som kommer styra regelverket kring förnybar el och växthusgasutsläpp från elektrobränslen. Dessa trädde i kraft för hela EU i juli och gör att vi börjar få mer klarhet i villkoren för elektrobränslen när det gäller deras bidrag till minskad klimatpåverkan. Det kan ha betydelse för framtida satsningar på tekniken.

Vikten av samverkan

I likhet med många andra områden är samordning av forskningsinsatser för elektrobränslen en utmaning. Med större överhörning och bättre koordinering skulle man kunna undvika att det återkommande ställs samma frågor från forskningen till industrin. Här kan samverkansnätverk som f3 fungera som broar mellan aktörer och aktivt uppmuntra och underlätta informations- och kunskapsutbyte.

I ett öppet webbinarium den 22 augusti samlade f3 några experter på elektrobränslen som berättade om vad som sker på forskningsfronten och i industrin när det kommer till förutsättningar, utmaningar och investeringar. Vi kan tillgängliggöra följande presentationer:

Mer om elektrobränslen

Här kan du hitta grundläggande information om elektrobränslen som f3 tidigare tagit fram.

De två artiklar som Maria Grahns presentation hänvisar till finns här:

Other posts

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Read more »

News | 2023-04-26

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

See all news »