Både elektrifiering och alternativa drivmedel behövs för att nå klimatmålen

För att minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk satta mål krävs både ökad elektrifiering och ökad användning av biodrivmedel inom svensk biltrafik.

Här modelleras den svenska biltrafikens utveckling fram till 2060. För att nå klimatmålen behövs både en övergång till elektrifiering, som skulle kunna påskyndas exempelvis av ett förbud mot försäljning av nya bilar med förbränningsmotorer, samt krav på inblandning av biodrivmedel i likhet med nuvarande reduktionsplikt.

Att kombinera ett tidigt försäljningsförbud med ambitiösa styrmedel för ökad användning av biodrivmedel kan minska bilarnas fossila koldioxidutsläpp mer än 70 procent fram till 2030. Den vägledande nivån för 2045, som ska vara nära nollutsläpp från biltrafiken, uppnås enligt denna studie endast genom att kombinera ett tidigt förbud (år 2025 eller 2030) med ökande biodrivmedelsanvändning åtminstone fram till 2030.

Utan styrmedel som bidrar till en snabb elektrifiering (till exempel försäljningsförbud) beror biltrafikens utsläpp av fossil koldioxid i mycket högre grad på hur inblandningen av biodrivmedel utvecklas över tid.

Den globala medeltemperaturen ökar linjärt med fossila utsläpp av koldioxid och pågår i hundratals år. Vid användning av biodrivmedel finns inte samma linjära samband mellan global uppvärmning och den biogena koldioxid som släpps ut från bilarnas avgasrör. Vilken temperaturpåverkan det blir från den svenska biltrafiken, när både fossila och biogena utsläpp beaktas, beror alltså på koldioxidutsläppens ursprung.

Biomassans omsättningstid, dvs tiden som kolatomerna i biomassan skulle ha funnits kvar i det biogena kollagret om de inte hade använts som energiråvara, är också viktig för hur stort bidraget till uppvärmningen blir. Ju kortare omsättningstid hos den biomassa som används, desto mindre påverkan blir det på temperaturen.

Studiens resultat presenterades i webbinarium den 26 april 2022. Se en inspelning här:

Fakta

Projektledare
Göran Berndes, Chalmers

Kontakt
goran.berndes@chalmers.se

Deltagare
Daniel Johansson och Johannes Morfeldt, Chalmers // Julia Hansson och Sofie Hellsten, IVL

Tidplan
15 juni 2020 - 30 november 2021

Total projektkostnad
2 123 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Chalmers och IVL.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50434-1

Projektet har en referensgrupp bestående av Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet; Anna Elofsson, huvudsekreterare i SOU M 2019:04 (Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar); Anna Widerberg och Andrea Egeskog, Volvo Cars; Tomas Kåberger, Klimatpolitiska rådet mm. samt Anette Cowie, IEA Bioenergy och University of New England, Australien. Referensgruppen involveras specifikt i konstruktionen av scenarier.