Om projektet

Sverige har antagit ambitiösa mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Innan dess, till år 2030, ska vi ha en fossiloberoende fordonsflotta. Men medan diskussioner om målen fortsätter föras pratas det mindre om hur olika utvecklingsvägar kan påverka Sveriges bidrag till den globala uppvärmningen som orsakas av kolutbytet mellan mark och atmosfär och utsläpp av växthusgaser från produktionen av drivmedel och fordon. Det återstår fortfarande att klarlägga sambandet mellan klimatförändringar under de kommande decennierna och utvecklingen av olika teknologier och system över tid.

Det här projektet kommer att bidra till att fylla en kunskapslucka genom att beräkna och analysera framtida klimatpåverkan från den svenska biltrafiken i olika scenarier där klimatneutralitet uppnås med hjälp av elektrifiering och biodrivmedelsanvändning i varierande grad. Många studier har gjorts av växthusgasutsläpp från bilar och från biltrafiken. Men att syntetisera dessa studier försvåras av att olika metoder, avgränsningar och parameterantaganden används. Det här projektet ger istället en helhetsbild via modellering. Växthusgasutsläpp från tillverkning och användning av bilar, el och bränslen beaktas, och även CO2-utbytet mellan land och atmosfär som är kritiskt för biobränslets klimatpåverkan. Känslighetsanalyser kommer att genomföras för att undersöka hur utfallet påverkas av bakomliggande energisystem och skogsbruk som försörjer biodrivmedelsproduktionen med råvara.

Ett viktigt mål med projektet är att öka förståelsen kring frågor som försvårar diskussioner om olika vägar mot klimatneutralitet. Klimatpåverkan beskrivs med en metod som ger en lättförståelig bild av hur biltrafiken påverkar den globala uppvärmningen på kort och lång sikt, och hur uppvärmningen varierar beroende på om CO2-utsläppen härrör från fossila bränslen eller biobränslen.

Fakta

Projektledare
Göran Berndes, Chalmers

Kontakt
goran.berndes@chalmers.se

Deltagare
Daniel Johansson och Johannes Morfeldt, Chalmers // Julia Hansson, IVL

Tidplan
15 juni 2020 - 30 november 2021

Total projektkostnad
2 123 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Chalmers och IVL.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50434-1

Projektet har en referensgrupp bestående av Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet; Anna Elofsson, huvudsekreterare i SOU M 2019:04 (Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar); Anna Widerberg och Andrea Egeskog, Volvo Cars; Tomas Kåberger, Klimatpolitiska rådet mm. samt Anette Cowie, IEA Bioenergy och University of New England, Australien. Referensgruppen involveras specifikt i konstruktionen av scenarier.