Om projektet

Det globala intresset för metan som drivmedel ökar snabbt på grund av utvinningen av skiffergas. Även i Sverige ökar metan som drivmedel, men det finns många teknik- och systemlösningar för uppgradering, distribution och slutanvändning i fordon som inte utvecklats kommersiellt fullt ut.

METDRIV har analyserat olika systemlösningar för metan som drivmedel utifrån ett gate-to-wheel-perspektiv, där biobaserade (anaerob rötning och termisk förgasning) och naturgasbaserade (fossila) produktionssystem jämförs med varandra. Målet har varit att ta fram jämförelser mellan olika teknik- och systemlösningar och beskriva när och under vilka förutsättningar som de olika lösningarna är som mest fördelaktiga. Projektet har också kartlagt eventuella kunskapsluckor där mer forskning och utveckling behövs. Parametrar som analyserats är klimatprestanda, energieffektivitet samt kostnader. Avslutningsvis ges rekommendationer till kommersiella aktörer samt beslutsfattare kring vilka teknik- och systemlösningar som bör prioriteras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Foto: FreeImages.com/Eran Becker

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Pål Börjesson, Lunds universitet

Kontakt
pal.borjesson@miljo.lth.se

Deltagare
Mikael Lantz, Lovisa Björnsson, Christian Hulteberg och Helena Svensson, Lunds universitet // Joakim Lundgren och Jim Andersson, Bio4Energy (LTU) // Björn Fredriksson-Möller, E.on // Magnus Fröberg och Eva Iverfeldt, Scania // Per Hanarp och Anders Röj, Volvo // Eric Zinn, Göteborg Energi

Tidplan
Juli 2014 - juni 2016

Total projektkostnad
2 408 305

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Lunds universitet, Bio4Energy (LTU), AB Volvo, Scania, Göteborg Energi och E.on

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
39098-1