Potential för svensk HVO-råvara – men kan inte täcka hela behovet

Flera inhemska råvaror är lämpliga för produktion av HVO-drivmedel. Uttaget skulle kunna öka, men potentialen är inte tillräcklig för att täcka nuvarande efterfrågan.

Vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO) är det enskilt största biodrivmedlet i Sverige, men endast sju procent av den HVO som används i Sverige baseras på svensk råvara.

Projektet har identifierat tolv råvaror som kan produceras i nordiska förhållanden, och uppskattat råvarupotentialen för en möjlig HVO-produktion i Sverige.

Två av råvarorna, oljeväxten camelina och GROT (grenar och toppar från skogsbruket), valdes ut för analys av klimatprestanda och teknoekonomiska förutsättningar. Resultaten visar att fettsyror från dessa råvaror kan utvinnas till ett konkurrenskraftigt pris och med relativt låga klimatutsläpp från odling, skörd och omvandling till HVO.

Vintercamelina har, när den odlas som mellangröda, en relativt låg potential, men skulle kunna öka produktionen från jordbruksmark, minska erosionen och gynna pollinerare. Försöksodlingar kan vara nästa steg för att vidare utforska möjligheten att öka produktionen av fettsyror i det svenska jordbruket.

GROT har hög potential och är en relativt billig råvara. En förutsättning för utnyttjande är att tekniken för att omvandla lignocellulosa till fettsyror blir kommersiellt mogen.

I rapporten konstateras också att ett ökat uttag av GROT riskerar att minska mängden lagrad kol vilket är avgörande för det producerade drivmedlets klimatprestanda. Projektet rekommenderar därför en vidare analys av hela skogens system.

Här presenteras resultaten i ett webbinarium från den 5 oktober 2021:

Fakta

Projektledare
Hanna Karlsson, SLU

Kontakt
hanna.e.karlsson@slu.se

Deltagare
Torun Hammar och Kajsa Henryson, SLU // Sofia Poulikidou, IVL // , Neste // , Preem AB

Tidplan
Januari 2019 - december 2021

Total projektkostnad
1 303 628 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, SLU, IVL, Neste och Preem AB

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
46980-1